Maidir TRANSITION

Forbhreathnú ar Thionscadal TRANSITION

Is tionscadal 30 mí é TRANSITION – Líonra Trasnáisiúnta do Ghorlanna Nuálaíochta Sóisialta a thacaíonn le cur le scála nuálaíochtaí sóisialta ar fud na hEorpa trí líonra de ghorlanna a fhorbairt a thugann le chéile comhpháirtithe bunaithe laistigh de réimsí nuálaíochta sóisialta agus gorlanna nuálaíocht-bhunaithe. Cuirfidh TRANSITION aschur foghlama ar fáil chomh maith maidir leis na modheolaíochtaí scálaithe is éifeachtaí in aon réigiún ar leith agus an leibhéal tionchair a bhíonn ag na modheolaíochtaí seo nuair a aistrítear iad idir réigiúin.

Tá TRANSITION á chomhordú ag Líonra Ghnó na hEorpa & an Lárionaid Nuálaíochta. Is líonra Eorpach é seo de ghorlanna atá bunaithe ar an nuálaíocht. Is ceannródaithe iad na comhpháirtithe uile sa chuibhreannas sa nuálaíocht shóisialta agus i ngorlanna, agus soláthraíonn siad sé Ionad Scálaithe ar fud réimse leathan tíreolaíoch:

  • An Fhionlainn – New Factory
  • An Fhrainc – Paris Region Innovation Centre (PRICE)
  • Éire – WestBIC
  • An Iodáil – Politecnico Milano
  • An Spáinn – Denokinn
  • An Ríocht Aontaithe – The Young Foundation

Is iad Nesta agus The Social Innovation Exchange (SIX) an chuid eile den chuibhreannas a chinntíonn go mbeidh éagsúlacht sa chur chuige agus go ndéanfar tástáil, anailísiú agus comhroinnt ar mhodheolaíochtaí don nuálaíocht shóisialta agus do ghorlanna nuálaíocht-bhunaithe.

Aithneoidh TRANSITION 300 Nuálaíocht Shóisialta a bhfuil an poitéinsiúil iontu scálú a dhéanamh orthu. Mar chuid den chéim foinsithe seo beidh 6 cinn de Spréachsheisiúin aon lae a mbeidh poiblíocht leathan déanta orthu agus beidh comhpháirtithe ag déanamh cuardach áitiúil ag úsáid a gcuid líonraí fairsinge féin. Tabharfar tacaíocht sna hIonaid Scálaithe do na Nuálaíochtaí Sóisialta a roghnaítear ó thaobh cúrsaí dearaidh, airgeadais, dlí, luach & feabhsú tionchair shóisialta mar aon le cóitseáil ghnó chun cuidiú leo scálú go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Le linn an phróisis, athrófar na Nuálaíochtaí Sóisialta idir Ionaid Scálaithe más cuí. Mar shampla, má fhaigheann Nuálaíocht Shóisialta ón Iodáil deis oibriú sa Ríocht Aontaithe, tiocfaidh an dá ionad Scálaithe le chéile chun tacaíocht ghorlainne a thabhairt don aistriú.

Cuirfidh sraith eile gníomhaíochta tús le Saotharlann de Ghnólachtaí Nua-thionscanta Trasnáisiúnta chun Nuálaíochtaí Sóisialta a thabhairt go sciobtha trí staid na smaointeoireachta chuig an staid idirnáisiúnta feidhmithe taobh laistigh de scála ama an tionscadail. Táthar ag súil go mbainfidh cuid bheag de na Nuálaíochtaí Sóisialta a aithneofar ag an bhfoinsiú, tairbhe as gníomh den chineál seo agus cuirfidh sé modheolaíocht sa bhreis ar fáil le hanailísiú.
| | | | |